Geeft terug

Retourneren

 • U hebt het recht om bepaalde producten te retourneren binnen 14 dagen, beginnend vanaf de dag dat je, of een vooraf door jou aangewezen derde partij niet-zijnde de vervoerder, het product hebt ontvangen. Je ontvangt je geld, inclusief bezorgkosten terug binnen 14 dagen na retournering.
 • We verkopen voornamelijk voedingsmiddelen. Om deze producten te inspecteren is het niet nodig om ze uit te pakken. Indien je dat toch doet, zullen veel producten bederven of kunnen ze niet meer verkocht worden. De waardevermindering waarvoor je dan aansprakelijk bent, kan oplopen tot 100% van de aankoopwaarde.
 • Hieronder tref je het Modelformulier voor herroeping. Je kunt dit formulier gebruiken om aan te geven welke producten je wilt retourneren.
 •  Indien je alle producten retourneert, ontvang je de volledige bezorgkosten terug. Indien je een deel van de bestelling retourneert, kan 3 Calaveras VOF beslissen om een proportioneel deel van de bezorgkosten te retourneren.
 • Indien je (een deel van) de bestelling retourneert, dien je zelf de retourkosten te betalen.
 • De te retourneren producten dienen onbeschadigd en in originele verpakking te zijn.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: 3 Calaveras VOF

[ geografisch adres 3 Calaveras VOF]

[ e-mailadres of elektronisch adres van 3 Calaveras VOF]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Right of Withdrawal

 • You have the right to return certain products within a period of 14 days, starting on the Day after you, or a third party designated by you in advance, who is not the carrier, has received the product. You will receive your money back, including delivery costs, within 14 days after cancellation.
 • We mainly sell food products. It is not necessary to unpack them to evaluate these products. If you do this anyway, many products may spoil or no longer be sold as new. The depreciation, for which you are then liable, can amount to 100% of the purchase value.
 • You will find the model withdrawal form below. You can use the form to indicate which products you want to return.
 • If you return all ordered groceries, you will be refunded the full delivery costs for that order. If you return only part of the order, 3 Calaveras VoF can decide to reimburse only a proportional part of the delivery costs.
 • If you return (part of) your order, you will not be reimbursed for the return costs.
 • Returned products must be undamaged and in original condition if reasonably possible.

Model Withdrawal Form

(only complete and return this form if you wish to cancel the contract)

To:  [name of 3 Calaveras VOF]

[geographic address of the 3 Calaveras VOF]

[e-mail address or electronic address of the 3 Calaveras VOF]

 • I / We * hereby inform you that I / we * wish that our agreement

regarding the sale of the following products: (product description) *

the performance of the following service: (description service)*,

will be revoked.

 • Ordered on * / received on * [date of order for services or receipt for products]

[Name of Customer (s)]

[Address of Customer (s)]

[Signature of Customer (s)] (only if this form is submitted on paper)

* * Strike through what is not applicable or fill in the applicable