English text follows after the Dutch text

ALGEMENE VOORWAARDEN (Versie 01-2020)

1. DEFINITIES

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Klant producten en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst en deze zaken en/of diensten door 3 Calaveras VOF worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en 3 Calaveras VOF;

Bedenktijd: de termijn van 14 Dagen waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de persoon die handelt voor doeleinden verband houdende met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit inclusief rechtspersonen;

Dag/Dagen: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of 3 Calaveras VOF in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd van 14 Dagen af te zien van de Overeenkomst;

3 Calaveras VOF: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aanbiedt op de website www.nl.eatmedit.com inclusief goederen en/of diensten aan consumenten;

Overeenkomst: een Overeenkomst die tussen 3 Calaveras VOF en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping dat aan het eind van deze Algemene Voorwaarden is opgenomen en ook te vinden is onder de tab ‘Returns’ onderaan deze website;

Website: de website www.nl.eatmedit.com, eigendom van 3 Calaveras VOF, waar bestellingen geplaatst kunnen worden;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten gesloten met 3 Calaveras VOF.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 3 Calaveras VOF en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen 3 Calaveras VOF en Klant.

2.2. De Algemene Voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de Klant voorafgaand de Overeenkomst tot stand komt. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal 3 Calaveras VOF, voorafgaand de totstandkoming van de Overeenkomst, aangeven waar de Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn op de website en de Algemene Voorwaarden zo snel mogelijk kosteloos toesturen aan de Klant op zijn verzoek.

2.3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van lid 2.2. en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt aangegeven waar van de algemene voorwaarden op elektronische wijze kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant op elektronische wijze of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn lid 2.2. en 2.3 van Overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. HET AANBOD/DE AANBIEDING

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als 3 Calaveras VOF gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 3 Calaveras VOF niet.

3.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment dat de Klant een orderbevestiging heeft ontvangen van 3 Calaveras VOF.

4.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 3 Calaveras VOF onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 3 Calaveras VOF is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 3 Calaveras VOF passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal 3 Calaveras VOF daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4. 3 Calaveras VOF kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien 3 Calaveras VOF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. 3 Calaveras VOF zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

4.5.1. het bezoekadres van de vestiging van 3 Calaveras VOF waar de Klant met klachten terecht kan;

4.5.2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

4.5.3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4.5.4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

4.5.5. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

4.5.6. indien de Klant een Herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

4.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in lid 4.5. slechts van toepassing op de eerste levering.

5. HERROEPINGSRECHT

In geval van producten en/of diensten:

5.1. De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product en/of dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 3 Calaveras VOF mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2. De in lid 5.1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

5.2.1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 3 Calaveras VOF mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

5.2.2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

5.2.3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

5.2.4. Bij Overeenkomsten voor diensten start de in lid 5.1 genoemde Bedenktijd op de Dag volgend op de totstandkoming van de Overeenkomst.

Verlengde Bedenktijd voor producten en/of diensten en bij niet informeren over Herroepingsrecht:

5.3. Indien 3 Calaveras VOF de Klant de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af 12 (twaalf) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

5.4. Indien 3 Calaveras VOF de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 (veertien) dagen na de Dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE BEDENKTIJD

6.1. Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Voedingsmiddelen en (alcoholische) dranken zijn uitgesloten van het recht op Bedenktijd indien de verpakking is geopend of de verzegeling is verbroken, naar gelang het geval van toepassing is.

6.2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.1.

6.3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als 3 Calaveras VOF hem niet voorafgaand of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

7. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT EN KOSTEN DAARVAN

7.1. Als de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 3 Calaveras VOF.

7.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 7.1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) 3 Calaveras VOF. Dit hoeft niet als 3 Calaveras VOF heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.

7.3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door 3 Calaveras VOF verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant.

7.5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als 3 Calaveras VOF niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als 3 Calaveras VOF aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

7.6. Als de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8. VERPLICHTINGEN VAN 3 CALAVERAS VOF BIJ HERROEPING

8.1. Als 3 Calaveras VOF de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.2. 3 Calaveras VOF vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief kosten voor de initiële levering door 3 Calaveras VOF in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij 3 Calaveras VOF aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.3. 3 Calaveras VOF gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

8.4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 3 Calaveras VOF de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

3 Calaveras VOF kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar alleen indien 3 Calaveras VOF dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

9.1. Overeenkomsten voor diensten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

9.1.1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en

9.1.2. de Klant heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra 3 Calaveras VOF de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

9.2. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

9.3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

9.6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 (dertig) Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop 3 Calaveras VOF geen invloed heeft;

10. DE PRIJS

10.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- of accijnstarieven.

10.2. Prijsverhogingen binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

10.3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en accijns.

11. NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

11.1. 3 Calaveras VOF staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. Bij drankverkoop buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld die daaraan gesteld worden. 3 Calaveras VOF kan in dat geval andere garantie en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.

12. LEVERING EN UITVOERING

12.1. 3 Calaveras VOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan 3 Calaveras VOF kenbaar heeft gemaakt.

12.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal 3 Calaveras VOF geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 (dertig) Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden

12.4. Na ontbinding conform lid 12.3. zal 3 Calaveras VOF het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

12.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 3 Calaveras VOF tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan 3 Calaveras VOF bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

13.1. De Klant kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand.

13.2. De Klant kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand.

13.3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als 3 Calaveras VOF voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

13.4. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

13.5. Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Klant na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen.

14. BETALING

14.1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) Dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen 14 (veertien) Dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

14.2. 3 Calaveras VOF behoudt zich het recht voor om een vooruitbetaling van maximaal 50% van de orderwaarde te bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 3 Calaveras VOF te melden.

14.4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 3 Calaveras VOF is gewezen op de te late betaling en 3 Calaveras VOF de Klant een termijn van 14 (veertien) Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 3 Calaveras VOF gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 3 Calaveras VOF kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages, maar de klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

15. KLACHTENREGELING

15.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 3 Calaveras VOF.

15.2. Bij 3 Calaveras VOF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) Dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 3 Calaveras VOF binnen de termijn van 14 (veertien) Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 (drie) maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

16. GESCHILLEN

16.1. Op Overeenkomsten tussen 3 Calaveras VOF en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met de Rechtbank van Rotterdam als bevoegde rechtbank, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

16.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en Engels. Indien er sprake is van een verschil tussen de verschillende talen, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

3 Calaveras VOF
Zetel: Ganzerikplein 1B, 3053EA Rotterdam
KvK nr.: 80293972
BTW nr.: NL861619948B01
IBAN: NL18ABNA0885660579
Website: www.nl.eatmedit.com
Email: info@nl.eatmedit.com
Tel: +31 621173413

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: 3 Calaveras VOF

[ geografisch adres 3 Calaveras VOF]

[ e-mailadres of elektronisch adres van 3 Calaveras VOF]

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

GENERAL TERMS & CONDITIONS (Version 01-2020)

1. DEFINITIONS

1.1. In these conditions the following terms have the following meanings:

Additional agreement: an agreement whereby the Customer acquires products and/or services in connection with a contract established from a distance and these goods and/or services are provided by 3 Calaveras VOF or by a third party on the basis of an agreement between that third party and 3 Calaveras VOF;

Reflection Period: the period of 14 Days within which the Customer can exercise his Right of Withdrawal;

Customer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity and all customers who do act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity including legal entities;

Day/Days: calendar day;

Durable Medium: any tool – including e-mail – that enables the Customer or 3 Calaveras VOF to store information that is addressed to him personally in a way that facilitates future consultation or use during a period that is geared to the purpose for which the information is intended, and which allows unaltered reproduction of the stored information;

Right of Withdrawal: the Customer’s option to cancel the Contract within the cooling-off period of 14 Days;

3 Calaveras VOF: the natural person or legal entity offering the goods and/or services on the website www.nl.eatmedit.com including goods and/or services to Customers (from a distance);

Contract: an agreement concluded between 3 Calaveras VOF and the Customer within the framework of an organized system for the sales from a distance of products and/or services, whereby exclusive or joint use is made up to and including the conclusion of the agreement which is done by one or more remote communication techniques;

Model Withdrawal Form: the European model withdrawal form which can be found at the end of these General Terms & Conditions and also under the tab ‘Returns’ at the end of this page;

Customer Website: the website www.nl.eatmedit.com owned by 3 Calaveras VOF, through which orders can be placed;

General Terms and Conditions: these general terms and conditions that are applicable to every Contract concluded with 3 Calaveras VOF.

2. APPLICABILITY

2.1. These General Terms and Conditions apply to every offer made by 3 Calaveras VOF and to every Contract concluded between 3 Calaveras VOF and the Customer.

2.2. Before the Contract is concluded, the text of these General Terms and Conditions will be made available to the Customer. If this is not reasonably possible, 3 Calaveras VOF will indicate, before concluding the Contract, how the General Terms and Conditions can be viewed on the Website and that the General Terms & Conditions will be sent free of charge as soon as possible at the request of the Customer.

2.3. Notwithstanding clause 2.2., if the Contract is concluded electronically, and before the Contract is concluded, the text of these General Terms and Conditions can be made electronically available to the Customer in such a way that they can be easily stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the Contract is concluded, it will be indicated where the General Terms and Conditions can be viewed electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the Customer.

2.4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these General Terms and Conditions, clause 2.2 and 2.3 apply mutatis mutandis and in the event of conflicting conditions, the Customer can always rely on the applicable provision that is most favorable to him.

3. THE OFFER/STOCK ON PROMOTION

3.1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

3.2. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable the Customer to make a proper assessment of the offer. If 3 Calaveras VOF uses images, these are a true representation of the products, and/or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer are not binding for 3 Calaveras VOF.

3.3. Each offer contains such information that it is clear to the Customer what rights and obligations are attached to accepting the offer.

4. THE AGREEMENT

4.1. Subject to the provisions of article 3, the Contract is concluded at the time that the Customer has received the order confirmation from 3 Calaveras VOF.

4.2. 3 Calaveras VOF will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the 3 Calaveras VOF, the Customer can dissolve the agreement.

4.3. If the agreement is concluded electronically, 3 Calaveras VOF will take appropriate technical and organizational measures to ensure a secured electronic transfer of data and a safe web environment. If the Customer can pay electronically, 3 Calaveras VOF will take appropriate security measures.

4.4. 3 Calaveras VOF can – within the boundaries of the law – inform himself whether the Customer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, 3 Calaveras VOF has good reasons not to enter into the Contract, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.

4.5. At the latest upon delivery of the product and/or service to the Customer, 3 Calaveras VOF will send the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the Customer in an accessible manner on a Durable Medium:

4.5.1. the visiting address of the business location of 3 Calaveras VOF where the Customer can file complaints;

4.5.2. the conditions under which and the way in which the Customer can exercise the Right of Withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the Right of Withdrawal;

4.5.3. information about guarantees and existing service after purchase;

4.5.4. the price, including all taxes on the product and/or service; insofar as applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or implementation of the Contract;

4.5.5. the requirements for terminating the Contract if the Contract has a duration of more than one year or is indefinite;

4.5.6. if the Customer has a Right of Withdrawal, the Model Withdrawal Form.

4.6. In the event of an extended transaction, the provision in clause 4.5 only applies to the first delivery.

5. RIGHT OF WITHDRAWAL

In the case of products and/or services:

5.1. The Customer can dissolve a Contract regarding the purchase of a product and/or service during a cooling-off period of 14 Days without giving reasons. 3 Calaveras VOF may ask the Customer about the reason for the withdrawal, but not oblige him to state his reason (s).

5.2. The Reflection Period referred to in clause 5.1 starts on the Day after the Customer, or a third party designated by the Customer in advance, who is not the carrier, has received the product, or:

5.2.1. If the Customer orders several products in the same order: the Day on which the Customer, or a third party designated by him, has received the last product. 3 Calaveras VOF may, provided that he has clearly informed the Customer about this prior to the ordering process, refuse an order for several products with different delivery times.

5.2.2. if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the Day on which the Customer, or a third party designated by him, received the last shipment or the last part;

5.2.3. in the case of contracts for regular delivery of products during a certain period: the Day on which the Customer, or a third party designated by him, has received the first product.

5.2.4. In case of a Contract for services, the Reflection Period referred to in clause 5.1 starts on the Day following the conclusion of the Contract.

Extended Reflection Period for products and/or services in case of failure to inform about the Right of Withdrawal:

5.3. If 3 Calaveras VOF has not provided the Customer with the legally required information about the Right of Withdrawal or the Model form for withdrawal, the Reflection Period will run for 12 (twelve) months after the end of the original Reflection Period determined in accordance with the previous clauses of this article.

5.4. If 3 Calaveras VOF has provided the Customer with the information referred to in the previous sub clause within 12 (twelve) months after the commencement date of the Reflection Period, the Reflection Period will expire 14 (fourteen) Days after the Day on which the Customer received that information.

6. OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER DURING THE WITHDRAWAL PERIOD

6.1. During the Reflection Period, the Customer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The starting point here is that the Customer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store. Food items and (alcoholic) drinks are excluded from this Right of Withdrawal if the packaging has been opened or the seal is broken, whichever is applicable.

6.2. The Customer is only liable for the depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in clause 6.1.

6.3. The Customer is not liable for the depreciation of the product if 3 Calaveras VOF does not have provided all legally required information about the Right of Withdrawal before or at the conclusion of the Contract.

7. EXERCISE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL BY THE CUSTOMER AND ITS COSTS

7.1. If the Customer makes use of his Right of Withdrawal, he must report this to 3 Calaveras VOF within the Reflection Period by means of the Model Withdrawal Form or in another unambiguous manner.

7.2. As soon as possible, but within 14 (fourteen) Days from the Day following the notification referred to in clause 7.1, the Customer shall return the product or hand it over to (an authorized representative of) 3 Calaveras VOF. This is not necessary if 3 Calaveras VOF has offered to collect the product himself. In any case, the Customer has complied with the return period if he returns the product before the Reflection Period has expired.

7.3. The Customer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in the original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by 3 Calaveras VOF.

7.4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the Right of Withdrawal lies with the Customer.

7.5. The Customer bears the direct costs of returning the product. If 3 Calaveras VOF has not reported that the Customer must bear these costs or if 3 Calaveras VOF indicates that he will bear the costs himself, the Customer does not have to bear the costs for return.

7.6. If the Customer exercises his Right of Withdrawal, all additional agreements will be dissolved by law.

8. OBLIGATIONS OF 3 CALAVERAS VOF IN CASE OF WITHDRAWAL

8.1. If 3 Calaveras VOF makes the notification of withdrawal by the Customer electronically possible, he will, without undue delay, send a confirmation of receipt after receipt of the notification of withdrawal.

8.2. 3 Calaveras VOF will reimburse all payments made by the Customer, including any delivery costs charged by 3 Calaveras VOF for the initial delivery of the product, without delay but within 14 Days following the Day on which the Customer notifies him of the withdrawal. Unless 3 Calaveras VOF offers to collect the product himself, 3 Calaveras VOF may wait with returning the payment until he has received the product or until the Customer demonstrates that he has returned the product, whichever is the earlier.

8.3. 3 Calaveras VOF uses the same payment method for reimbursement that the Customer has used. The reimbursement is free of charge for the Customer.

8.4. If the Customer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, 3 Calaveras VOF does not have to repay the additional costs for the more expensive method.

9. EXCLUSION OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL

3 Calaveras VOF can exclude the following products and services from the Right of Withdrawal, but only if 3 Calaveras VOF has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the Contract:

9.1. Service contracts, after full performance of the service, but only if:

9.1.1. The performance has begun with the Customer’s explicit prior consent; and

9.1.2. the Customer has stated that he will lose his Right of Withdrawal as soon as 3 Calaveras VOF has fully performed the Contract;

9.2. Products manufactured according to the Customer’s specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the Customer, or which are clearly intended for a specific person;

9.3. Products that spoil quickly or have a limited shelf life;

9.4. Sealed products that are not suitable for return for reasons of health protection or hygiene and of which the seal has been broken after delivery;

9.5. Products that by their nature are irrevocably mixed with other products after delivery;

9.6. Alcoholic drinks, the price of which was agreed upon at the conclusion of the Contract, but the delivery of which can only take place after 30 (thirty) Days, and the actual value of which depends on fluctuations in the market over which 3 Calaveras VOF has no influence;

10. THE PRICE

10.1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services being offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT or excise rates.

10.2. Price increases within 3 (three) months after the conclusion of the Contract are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.

10.3. The prices stated in the offer of products or services include VAT and excise.

11. PERFORMANCE OF THE AGREEMENT AND WARRANTY

11.1. 3 Calaveras VOF guarantees that the products and/or services comply with the Contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the legal requirements existing on the date of the conclusion of the Contract.

11.2. In the event of the purchase of alcohol to be delivered outside the Netherlands, the Customer must verify himself whether the use thereof is suitable for use there and meet the conditions set for it. In that case 3 Calaveras VOF reserves the right to set different guarantees and other conditions with regard to the goods to be delivered.

12. DELIVERY AND PERFORMANCE

12.1. 3 Calaveras VOF will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.

12.2. The place of delivery is the address that the Customer makes known to 3 Calaveras VOF.

12.3. With due observance of what is stated in article 4 of these General Terms and Conditions, 3 Calaveras VOF will execute accepted orders expeditiously, but no later than 30 (thirty) Days, unless another delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the Customer will be notified of this no later than 30 (thirty) Days after placing the order. In that case, the Customer has the right to terminate the Contract without costs.

12.4. After dissolution of the Contract in accordance with clause 12.3, 3 Calaveras VOF will immediately repay the amount paid by the Customer.

12.5. The risk of damage and/or loss of products rests with 3 Calaveras VOF until the moment of delivery to the Customer or a pre-designated third party, unless explicitly agreed otherwise.

13. DURATION TRANSACTIONS: DURATION, CANCELLATION AND RENEWAL

Cancellation/Termination:

13.1. The Customer can cancel an Contract that has been entered into for an indefinite period and which extends to the regular delivery of products or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than 1 (one) month.

13.2. The Customer can terminate an Contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services, at any time by the end of the specified term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of 1 (one) month at most unless reasonableness and fairness oppose termination before the end of the agreed duration.

13.3. The Customer can cancel the Contracts referred to in clause 13.1 and 13.2:

– at any time and not be limited to termination at a specific time or during a specific period;

– at least cancel in the same way as they are entered into by him;

– always cancel with the same notice period as 3 Calaveras VOF has stipulated for himself.

Extension:

13.4. A Contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may not be tacitly renewed or renewed for a fixed term.

13.5. A Contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly renewed for an indefinite period if the Customer may cancel at any time with a notice period of no more than one month.

14. PAYMENT

14.1. Unless otherwise stipulated in the Contract or additional conditions, the amounts owed by the Customer must be paid in any case within 14 (fourteen) Days after the start of the Reflection Period, or in the absence of a Reflection Period within 14 (fourteen) Days after the conclusion of the Contract. In the case of a Contract to provide a service, this period starts on the Day after the Customer has received confirmation of the Contract.

14.2. Customer3 Calaveras VOF reserves the right to request an advance payment of maximum 50% of the order value. When advance payment has been stipulated, the Customer cannot assert any rights whatsoever regarding the execution of the order or service(s) concerned before the stipulated advance payment has been made.

14.3. The Customer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to 3 Calaveras VOF without delay.

14.4. If the Customer does not fulfill his payment obligation(s) on time, after he has been informed by 3 Calaveras VOF of the late payment and 3 Calaveras VOF has granted the Customer a period of 14 (fourteen) Days to still fulfill hispayment obligations, after non-payment within this 14-day period, the statutory interest is due on the amount due and 3 Calaveras VOF is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by him. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% over the next € 2,500 and 5% over the next € 5,000 with a minimum of € 40. 3 Calaveras VOF can deviate from the stated amounts and percentages in favor of the Customer but this will not set a precedence for the Customer.

15. COMPLAINTS PROCEDURE

15.1. Complaints about the implementation of the Contract must be submitted fully and clearly described to 3 Calaveras VOF within a reasonable time after the Customer has discovered the defects.

15.2. Complaints submitted to 3 Calaveras VOF will be answered within a period of 14 (fourteen) Days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, 3 Calaveras VOF will reply within 14 (fourteen) Days with a confirmation of receipt and an indication when the Customer can expect a more detailed answer.

15.3. If the complaint cannot be resolved in mutual consultation within a reasonable period or within 3 (three) months after submission of the complaint, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure.

16. DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE, JURISDICTION AND LANGUAGE

16.1. Contracts entered into with 3 Calaveras VOF to which these General Terms and Conditions apply are exclusively governed by Dutch law with the Court of Rotterdam as the competent court even if an obligation is fully or partially implemented abroad or if the party involved in the Contract is domiciled there. The ‘United Nations Convention on contracts for the international sales of goods 1980’ (CISG) (the Vienna Convention) is explicitly excluded.

16.2. These General Terms and Conditions have been drawn up in Dutch and English. In the event of a conflict concerning the content of the different languages, the Dutch text will be binding.

3 Calaveras VOF
Address: Ganzerikplein 1B, 3053EA Rotterdam
KvK nr.: 80293972
BTW nr.:NL861619948B01
IBAN: NL18ABNA0885660579
Website: www.nl.eatmedit.com
Email: info@nl.eatmedit.com
Tel: +31 621173413

Model Withdrawal Form

(only complete and return this form if you wish to cancel the contract)

To: [name of 3 Calaveras VOF]

[geographic address of the 3 Calaveras VOF]

[e-mail address or electronic address of the 3 Calaveras VOF]

  • I / We * hereby inform you that I / we * wish that our agreement

regarding the sale of the following products: (product description) *

the performance of the following service: (description service)*,

will be revoked.

  • Ordered on * / received on * [date of order for services or receipt for products]

[Name of Customer (s)]

[Address of Customer (s)]

[Signature of Customer (s)] (only if this form is submitted on paper)

* * Strike through what is not applicable or fill in the applicable